27-48
49-69
 1. γένεσις genesis (n) = source, origin, genealogy
 2. iἐξουσία exousia  (n) = authority; right (Mat. 7:29)
 3. πληρόω play-ra’-o (v) = to fulfill (Mat 8:17)
 4. βασιλεία basileia (n) = kingdom
 5. Mark
 6. εὐθύς yoo-thoos (adj) = immediately (Mark 1:10)
 7. δεῦτε deute (v) = follow (Mark 1:17)
 8. διδάσκω didaskō  (v) = to teach (Mark 4:1)
 9. διδαχή didachē (n) = teaching
 10. ὄχλος okh’los (n) = a crowd (Mark 4:1)
 11. λέγω legō (v) = to say (Mark 4:2)
 12. παραβολή parabolē  (n) = parable (Mark 4:2)
 13. μαθητής mathētēs (n) = disciple; learner
 14. σοφία sophia (n) = wisdom (Mark 6:2)
 15. ἀδελφός adelphos (n) = brother (Mark 6:3)
 16. προφήτης prophētēs (n) = prophet (Mark 6:4)
 17. μετανοέω metanoeō (v) = repent (Mark 6:12)
 18. σπλαγχνίζομαι splagchnizomai (v) = compassion (Mark 8:2)
 19. εὐλογέω eulogeō (v) = to bless (Mark 8:7)
 20. σημεῖον say-mi’-on (n) = sign (Mark 8:11)
 21. οὐρανός oo-ran-os’ (n) = heaven (Mark 8:11)
 22. υἱός hwee-os’ (n) = son; descendant (Mark 6:3)
 23. γυνή goo-ney (n) = wife (Mark 10:2)
 24. πατήρ patēr  (n) = father (Mark 10:7)
 25. μήτηρ may’-tare (n) = mother (Mark 10:7)
 26. θεός theos (n) = God (Mark 10:23)
 27. Luke
 28. αὐτόπτης autoptēs (n) = eyewitness (Luke 1:2)
 29. δίκαιος dikaios (a) = righteous (Luke 1:6)
 30. ἅγιος hagios (adj) = holy (Luke 1:41)
 31. πνεῦμα neuma (n) = spirit (Luke 1:41)
 32. ῥῆμα hray’-mah (n) = word (Luke 3:2)
 33. κηρύσσω kēryssō (v) = to proclaim, preach (Luke 3:4)
 34. δύναμις doo’-nam-is (n) = power (Luke 4:14)
 35. εὐαγγελίζω euangelizō (v) = proclaim good news (Luke 4:18)
 36. κύριος kyrios (n) = Lord (Luke 5:8)
 37. πόλις pol’-is (n) = city (Luke 5:12)
 38. ἀνήρ anēr (n) = man; husband (Luke 5:12)
 39. θεραπεύω therapeuō (v) = to heal (Luke 5:15)
 40. ἁμαρτία hamartia (n) = sin (Luke 5:20)
 41. δοῦλος doulos (n) = servant (Luke 7:2)
 42. δώδεκα dōdeka (n) = twelve
 43. καί kai (con) = and
 44. ἄγγελος angelos (n) = angel; messenger (Luke 7:27)
 45. ἀπόστολος apostolos (n) = apostle (Luke 9:10)
 46. δόξα doxa (n) = glory (Luke 9:26)
 47. θερισμός therismos  (n) = harvest
 48. ἰχθύς ikh-thoos’ (n) = fish (Luke 9:13)
 49. τελώνης telōnēs (n) = tax collector (Luke 15:1)
 50. ἁμαρτωλός hamartōlos (n) = sinner (Luke 15:1)
 51. πρόβατον probaton (n) = sheep (Luke 15:4)
 52. εὐφραίνω euphrainō (v) = celebrate (Luke 15:23)
 53. προσεύχομαι proseuchomai (v) = to pray (Luke 18:1)
 54. βρέφος brephos (n) = infant (Luke 18:15)
 55. ἅπτω haptō (v) = touch (Luke 18:15)
 56. διδάσκαλος didaskalos (n) = teacher (Luke 18:18)
 57. ἀγαθός agathos (n) = good (Luke 18:18)
 58. δέκα deka (n) = ten (Luke 19:13)
 59. πιστός pistos (a) = faithful (Luke 19:17)
 60. ἱερόν hieron (n) = temple (Luke 20:1)
 61. ἡμέρα hēmera (n) = day (Luke 20:1)
 62. πάσχα pascha (n) = passover (Luke 22:1)
 63. λαός laos (n) = people (Luke 22:2)
 64. οἰκία oikia (n) = house (Luke 22:10)
 65. βασιλεύς basileus (n) = king (Luke 23:1)
 66. σταυρός stauros (n) = cross (Luke 23:26)
 67. θυγάτηρ thoo-gat’-air (n) = daughter (Luke 23:28)
 68. τρίτος tritos  (n) = three (Luke 24:27)
 69. John
 70. λόγος logos (n) = Word (John 1:1)
 71. πηγή pēgē (n) = well (John 4:6)
 72. αἰώνιος aiōnios  (a) = eternal (John 4:14)
 73. ζωή zōē (n) = life (John 4:14)
 74. προσκυνέω proskyneō (v) = to worship (John 4:20)
 75. ὄρος oros (n) = mountain (John 6:3)
 76. ἄρτος artos (n) = bread (John 6:35)
 77. ἐγώ egō (pronoun) = I, me, my (John 6:35)
 78. εἰμί i-mee (v) = to be; am (John 6:35)
 79. ἄρτος artos (n) = bread (John 6:35)
 80. φῶς phōs (n) = light (John 8:12)
 81. κόσμος kosmos (n) = world (John 8:12)
 82. σκοτία skotia (n) = darkness (John 8:12)
 83. ἀλήθεια alētheia (n) = truth (John 8:32)
 84. ἐλευθερόω eleutheroō (v) = to make free (John 8:32)
 85. ἀμήν amēn = truly (John 8:34)
 86. ψεῦδος pseudos (n) = a lie (John 8:43)
 87. θύρα thoo’-rah (n) = door (John 10:7)
 88. ποιμήν poimēn (n) = shepherd (John 10:11)
 89. εἷς heis (num) = one (John 10:30)
 90. ζάω zaō (v) = to live (John 11:25)
 91. ἀνάστασις an-as’-tas-is (n) = resurrection (John 11:25)
 92. ὁδός hodos (n) = way (John 14:6)
 93. ἀγαπάω agapaō (v) = to love (John 14:15)
 94. τηρέω tēreō (v) = to keep (John 14:15)
 95. ἐντολή entolē (n) = a commandment (John 14:15)
 96. ἄμπελος ampelos (n) = a vine (John 15:1)
 97. μνημεῖον mnēmeion (n) = tomb (John 20:1)
 98. κλαίω klaiō (v) = weep (John 20:11)
 99. φανερόω phaneroō (v) = to reveal (John 21:1)
 100. ἀγάπη agapē (n) = love
 101. Acts
 102. μάρτυς mar’-toos (n) = witness (Acts 1:8)
 103. γλῶσσα glōssa (n) = language (Acts 2:4)
 104. ἔθνος ethnos (n) = nation; gentiles (Acts 2:5)
 105. ὄνομα onoma (n) = name (Acts 4:7)
 106. πίμπλημι pimplēmi (v) = to fill (Acts 4:8)
 107. σῴζω sōzō (v) = to save (Acts 4:12)
 108. πειθαρχέω peitharcheō (v) = obey (Acts 5:29)
 109. διακονία diakonia (n) = ministry (Acts 6:4)
 110. χάρις charis (n) = grace (Acts 6:8)
 111. ἐκκλησία ekklēsia (n) = church; a gathering of citizens called out from their homes into some public place, an assembly (Acts 8:1)
 112. χαρά chara (n) = joy (Acts 8:8)
 113. διώκω diōkō (v) = to persecute (Acts 9:5)
 114. φοβέω phobeō (v) = to fear (Acts 10:2)
 115. προσευχή proseuchē (n) = prayer
 116. χείρ cheir (n) = hand (Acts 6:6)
 117. οἶκος oikos (n) = house (Acts 10:17)
 118. ὅραμα horama (n) = vision (Acts 16:9)
 119. πόλις polis (n) = city (Acts 16:12)
 120. ὑμνέω hoom-neh’-o (v) = to sing a hymn (Acts 16:25)
 121. διαλέγομαι dialegomai (v) = to reason (Acts 18:4)
 122. βαπτίζω baptizō (v) = to baptize (Acts 19:5)
 123. παρακαλέω parakaleō  (v) = to encourage (Acts 20:1)
 124. διαμαρτύρομαι diamartyromai (v) = to testify (Acts 20:21)
 125. νόμος nomos (n) = law (Acts 21:28)
 126. ἀπολογία apologia (n) = defense (Acts 22:1)
 127. προσκυνέω proskyneō (v) = to worship (Acts 24:12)
 128. ἐλπίς elpis (n) = hope (Acts 24:14)
 129. πέλαγος pelagos  (n) = sea (Acts 27:2)
 130. πλοῖον ploion (n) = ship (Acts 27:4)
 131. ἄνεμος anemos (n) = wind (Acts 27:7)
 132. Romans
 133. εὐαγγέλιον euangelion (n) = gospel (Romans 1:16)
 134. δικαιοσύνη dikaiosynē (n) = righteousness (Romans 1:17)
 135. δικαιόω dik-ah-yo’-o (v) = to justify (Rom. 5:1)
 136. καρδία kardia (n) = heart (Romans 9:2)
 137. διαθήκη diathēkē (n) = covenant (Romans 9:4)
 138. σάρξ sarx (n) = flesh (Romans 9:8)
 139. ἐκλογή eklogē (n) = election (Romans 9:11)
 140. ἀκούω akouō (v) = to hear (Romans 10:14)
 141. ὡραῖος hōraios (a) = beautiful (Romans 10:15)
 142. πούς. pous (n) = a foot (Romans 10:15)
 143. νοῦς nous (n) = mind (Romans 12:2)
 144. φρονέω phroneō (v) = to think (Romans 12:3)
 145. κακός kakos (n) = evil (Romans 12:21)
 146. χαίρω khairō (v) = rejoice (Rom. 12:15)
 147. εἰρήνη i-ray’-na (n) = peace (Rom. 15:13)
 148. ἔργον ergon (n) = work; deed (Rom. 15:18)
 149. 1 Cor.
 150. ἁγιάζω hagiazō (v) = to sanctify (1 Cor. 1:2)
 151. [] ὄνομα onoma (n) = name (Acts 4:7)
 152. χάρισμα khar’-is-mah (n) = gift (1 Cor. 1:7)
 153. σχίσμα skhis’-mah (n) = division (1 Cor. 1:10)
 154. πορνεία por-ni’-ah (n) = sexual immorality (1 Cor. 5:1)
 155. σῶμα sōma (n) = body (1 Cor. 6:12)
 156. [] γυνή goo-ney (n) = wife (Mark 10:2)
 157. [] ἀνήρ anēr (n) = man; husband (Luke 5:12)
 158. εἴδωλον i’-do-lon (n) = idol (1 Cor. 8:12)
 159. [] iἐξουσία exousia  (n) = authority; right (Mat. 7:29)
 160. τρέχω trekh’-o (v) = to run (1 Cor. 9:24)
 161. πειρασμός pi-ras-mos’ (n) = temptation (1 Cor. 10:13)
 162. ἐγείρω egeirō (v) = to raise (1 Cor. 15:3)
 163. γραφή graphē (n) = the Scriptures (1 Cor. 15:3)
 164. 2 Cor.
 165. παράκλησις paraklēsis (n) = comfort (2 Cor. 1:3)
 166. θάνατος thanatos (n) = death (2 Corn. 1:9)
 167. ῥύομαι rhyomai (v) = to deliver (2 Cor. 1:10)
 168. σκῆνος skēnos (n) = tent (2 Cor. 5:1)
 169. καινός kainos (a) = new (2 Cor. 2:17)
 170. φόβος phobos (n) = fear (2 Cor. 5:11)
 171. περιπατέω peripateō (v) = to walk (2 Cor. 10:3)
 172. καυχάομαι kauchaomai (v) = boast (2 Cor. 11:16)
 173. ἀσθένεια astheneia (n) = weakness (2 Cor. 11:30)
 174. γινώσκω ginōskō (n) = know (Phil 3:10)
 175. κλητός klētos (adj) = call
 176. καρπός karpos (n) = fruit (Phil. 1:11)
 177. δεσμός desmos (n) = imprisonment (Phil. 1:7)
 178. εἰκών i-kone (n) = image (Col 1:15)
 179. ἔλεος eleos (n) = mercy (1 Tim 1:2)
 180. ὀρθοτομέω orthotomeō (v) = rightly handle
 181. πίστις pistis (n) = faith (Mat. 8:10)
 182. πιστεύω pisteuō (v) = to believe (John 6:40)
 183. κατάπαυσις katapausis (n) = rest (Heb. 3:11)
 184. ἱερεύς hiereus (n) = priest
 185. παιδεία paidia (n) = discipline
 186. ποιητής poiētēs (n) = a doer
 187. δοκιμάζω dokimazō (v) = to test (1 Peter 1:7)
 188. λίθος lithos (n) = stone (1 Peter 2:4)
 189. κοινωνία koinōnia (n) = fellowship (1 John 1:3)
 190. ἀρχή ar-khay (n) = beginning
 191. ἀποκάλυψις apokalypsis (n) = revelation (Rev. 1:1)
 192. μετά meta (prep) = after (Rev. 4:1)
 193. θρόνος thronos (n) = throne (Rev. 4:2)
 194. ἑπτά hepta (n) = seven (Rev. 1:11)
 195. σάλπιγξ salpigx (n) = trumpet
 196. προφητεύω prophēteuō (v) = to prophesy
 197. ἄνθρωπος anthrōpos (n) = man; a human being
 198. καλέω kaleō (v) = to call (Gal 1:6)
 199. ἀρέσκω areskō (v) = to please (Gal 1:10)
 200. ἀνόητος anoētos (a) = foolish (Gal 3:1)
 201. λοιπός loipos (a) = finally (Phil 3:1)
 202. στήκω stēkō (v) = to stand firm (Phil 4:1)
 203. εὐχαριστέω eucharisteō (v) = to give thank (Col. 1:3)
 204. ἄνω anō  (adv) =above (Col 3:2)
 205. Χριστός christos (a) = Christ (1 Tim 1:1)
 206. Ἰησοῦς iēsous (n) = Jesus (1 Tim 1:1)
 207. στρατιώτης stratiōtēs (n) = a soldier (2 Tim 2:3)
 208. εὐσέβεια eusebeia (n) = godliness (Titus 1:1)
 209. τέκνον teknon (n) = a child (Titus 1:4)
 210. ἀντέχω antechō (v) = hold firm (Titus 1:9)
 211. ὑγιαίνω hoogiainō (v) = sound (Titus 1:9)
 212. διδασκαλία didaskalia (n) = doctrine; teaching (Titus 1:9)
 213. κρείττων kreittōn (a) = superior (Heb. 1:4)
 214. αἷμα haima (n) = blood (Heb. 2:14)
 215. σωτηρία sōtēria (n) = salvation (Heb 5:9)
 216. διό dia (c) = therefore (Heb 6:1)
 217. φυλή foo-lay’ (n) = a tribe (James 1:1)
 218. ἡγέομαι hēgeomai  (v) = to count (James 1:2)
 219. ὑπομονή hypomonē (n) = steadfastness (James 1:3)
 220. γλῶσσα glōssa (n) = tongue (James 3:5)
 221. ἡδονή hēdonē (n) = passions; desires for pleasure (James 4:1)
 222. μακροθυμέω makrothymeō (v) = be patient (James 5:7)
 223. ἀναγεννάω anagennaō (v) = born again (1 Peter 1:3)
 224. (91) δοκιμάζω dokimazō (v) = to test (1 Peter 1:7)
 225. πάθημα pathēma (n) = suffering (1 Peter 1:11)
 226. (92) λίθος lithos (n) = stone (1 Peter 2:4)
 227. (182) σωτηρία sōtēria (n) = salvation (Heb 5:9)
 228. (175) εὐσέβεια eusebeia (n) = godliness (Titus 1:1)
 229. ἐπίγνωσις epignōsis (n) = knowledge (2 Peter 1:3)
 230. φέρω pherō (v) = carry along (2 Peter 1:21)
 231. (94) κοινωνία koinōnia (n) = fellowship (1 John 1:3)
 232. (26) φῶς phōs (n) = light (John 8:12)
 233. (135) σκοτία skotia (n) = darkness (John 8:12)
 234. ἀφίημι aphiēmi (v) = forgive (1 John 1:9)
 235. (58) γινώσκω ginōskō (n) = know (Phil 3:10)
 236. (97) ἀποκάλυψις apokalypsis (n) = revelation (Rev. 1:1)
 237. μακάριος makarios (a) = blessed (Rev. 1:3)
 238. μαρτυρία martyria (n) = testimony (Rev. 1:9)
 239. σφραγίς sphragis (n) = seal (Rev. 6:1)

%d